Environmental Policy

Carmeda’s ambition is to consider the environmental impact in our daily work.

We are committed to maintain a high level of competence and awareness of our environmental impact that may result from our research, development, and manufacturing. By continual improvement within our environmental management system we strive to protect the environment and prevent pollution, reduce waste and maintain a sustainable consumption of resources.

This is achieved by

  • responsible chemical and waste management
  • efficient use of energy and with continuous actions to reduce the use of energy if possible
  • pro-actively consider relevant environmental aspects and meeting applicable environmental legislations, standards and compliance obligations from interested parties


[IN SWEDISH]

Vi håller en hög kompetensnivå och medvetenhet om vår miljöpåverkan som kan uppstå vid forskning, utveckling och tillverkning. Genom ständiga förbättringar inom vårt miljöledningssystem arbetar vi för att skydda miljön samt förebygga miljöförorening, minska avfall och ha en hållbar resursanvändning.

Detta uppnås genom

  • en ansvarsfull kemikalie- och avfallshantering
  • en effektiv energianvändning med kontinuerliga åtgärder i syfte att om möjligt ytterligare reducera energianvändningen
  • att proaktivt beakta relevanta miljöaspekter samt uppfylla gällande miljökrav från myndigheter och bindande krav från intressenter


Carmeda is certified according to ISO 14001

Carmeda has an environmental management system that fulfills the requirements of ISO 14001.                    

Follow the link for ISO 14001 Certificate